Amca nedir? Amca Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Sponsor Bağlantılar

AMCA Ne demektir, İslamda Amca Kavramı Hakkında Bilgi

Arapça’sı ammdır. Kökünde “şümul” mânası bulunan kelime “kalabalık topluluk” anlamına da gelmektedir.
Amcanın İslâm hukukuna göre çeşitli hak ve vazifeleri vardır. Şahıs hukukunda amca hukukî temsil açısından önemlidir. Kasır in babası veya baba tarafından dedesi bulunmazsa velayet hakkı, “binefsihi asabe” den biri olan amcaya geçer.
Aile hukukunda amca muharremât, hıdâne ve nafaka bahislerinde söz konusu edilir. Evlenme mânileri arasında, yalnız birinci derecede olmak üzere amca da yer almaktadır. Hidâne hakkına sahip kadınlardan birisi bulunmadığı takdirde bu hak baba, dedeler, kardeş ve kardeş çocuklarından sonra amcaya geçer. Amca, Hanefi ve Hanbelî hukukçularına göre, nafaka hak ve mükellefiyeti bulunan akraba arasında yer almaktadır. Şafiî ve Mâlikîler’e göre ise amca ve yeğenin böyle bir hak ve sorumluluğu yoktur.

Miras hukuku açısından amca, binefsihi asabe mirasçılar arasında yer alır. Ancak ana bir amca, mirasta hak sahibi olmak bakımından zevi’l-erhâm* zümresi İçinde mütalaa edilir.
Ceza hukuku alanında amca. şibh-i amd veya hata sonucu öldürme suçunda diyet ve gurre’nin ödenmesine iştirak eden akraba (âkile) arasında bulunmaktadır. Usul hukuku bakımından ise amca ve yeğenin birbirleri hakkında
şahitlik yapabilecekleri hususunda İslâm hukukçuları görüş birliği içindedirler. [67]

Bibliyografya:

1- Lisânü’l-‘Arab, “anım” md.
2- Kamus Tercümesi, “anım” md.
3- Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, İstanbul 1974, I, 196, 342.
4- Vehbe ez-Zühaylî. el-Fıkhü’l-İslâmi ve edilletüh, Dımaşk 1404-1984, VI, 569.
5- VII, 766, 835.
6- VIII, 248.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Amber nedir? Amber hakkında ansiklopedik bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.