Abdurrahman Bin Ebüz-Zinad Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDURRAHMAN b. EBÜ’Z-ZİNAD Hakkında Ansiklopedik Bilgi
Abdurrahman Bin Ebu’z-Zinad Kimdir?
Ebû Muhammed Abdurrahman b. Ebi’z-Zinâd el-Medenî (ö. 174/790) Geniş hadis bilgisi ve hadis rivayetiyle tanınan âlim. 100 (718) yılında doğdu. Doğum yeri kesin olarak belli değildir. Babası ünlü fakih Ebü’z-Zinâd Abdullah b. Zekvân’ın künyesine izafetle İbn Ebü’z-Zinâd diye tanınır. Ebü’z-Zinâd tabiînden, Abdur­rahman ise tebeü’t-tâbiînden sayılır. Zehebî, onu altıncı tabaka âlimleri ara­sında zikreder. Rivayetleri daha çok ba­basından olduğu için ilk tahsilini de on­dan yaptığı anlaşılmaktadır. Kıraati, meşhur kıraat âlimlerinden Ebû Ca’fer ve Nâfiden öğrenmiştir. Nâfi’ kıraatine dair bir eser kaleme aldığı bilinmekte­dir. Ayrıca Süheyl b. Ebû Salih, Hişâm b. Urve, Mûsâ b. Ukbe gibi meşhur âlim­lerden rivayetleri vardır. Kendisinden de Saîd b. Mansûr, İbn Cüreyc, Ebü Dâvûd et-Tayâüsî ve diğer bazı hadis âlimleri rivayette bulunmuşlardır.

Abdurrahman b. Ebü’z-Zinâd, daha çok hadis ilmiyle meşgul olmakla birlik­te, fıkhî meselelerde de fetvalar vermiştir. Hadiste genellikle güvenilir ka­bul edilirse de bazı noktalardan tenki­de tâbi tutulmuştur. Bilhassa Hişâm b. Urve’den rivayet ettiği hadislerde güve­nilir bir râvi (hüccet) kabul edildiği hal­de, diğer rivayetlerinde tam manasıy­la sika sayılmamıştır. Cerh ve ta’dil imamlarından Yahya b. Maîn’e göre ise rivayet konusunda zayıftır. Bazı âlimler Abdurrahman’ı. Bağdat’a gidip yerleş­tikten sonra babasından garîb hadisler rivayet etmesi sebebiyle tenkit ederler. Onun Medine’de iken rivayet ettiği ha­dislerin sahih olduğu, ancak Bağdafta-rivayet ettiklerinin Bağdatlılar tarafın­dan değiştirildiği de ileri sürülmüştür ki bu husus. Irak’a yerleştikten sonra tenkit edilmesine yol açan âmilleri açık­lığa kavuşturması bakımından önemli­dir. Bütün bunlara rağmen Abdurrah­man b. Ebü’z-Zinâd, hadis ilminde ve rivayetinde yeri inkâr edilemeyecek bir âlimdir. Yetmiş dört yaşlarında Bağ­dat’ta vefat etmiştir.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdurrahman Bin Ebu Bekir Es Sıddık Kimdir Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.