Abdullah er-Razi Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH er-RAZİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Abdillâh er-Râzî eş-Şa’rânî (ö. 353/964) Çetin riyâzetiyle tanınan sûfî. Kaynaklarda hayatına dair pek az bil­gi vardır. Aslen Reyli olup Nİsabur’da doğup büyümüş, Cüneyd-i Bağdadî ve Ebû Abdullah el-Bûşencî gibi meşhur sofilerin sohbetinde bulunmuştur. Özel­likle Ebû Osman el-Hûnin gözde müridlerinden biriydi.
Abdullah er-Râzi’nin başından geçen bir olaydan sonra alçak gönüllülüğü düstur edindiği kaynaklarda zikredilmektedir. Sohbetlerinde bulunduğu şeyhlerden çok faydalanmış, bu sayede ahlâkî ve manevî hayatını düzene koy­muştur. Ayrıca, ruhen arınıp daha yük­sek manevî mertebelere ulaşabilmek için çetin bir riyazet uygulamıştır. Bü­tün bunlar, müşahede sahibi bir süfî olmasını sağlamış, tasavvuf çevreleri de onu Nİsabur’da yetişen ünlü şeyhler arasında saymışlardır.
Zehebî. onun Hakîm et-Tirmizi’nin sohbetlerine katıldığını ve kendisinden Hâkim ile Sülemfnin hadis rivayet etti­ğini belirtmektedir. Nisbe, künye ve ad­larındaki benzerlik sebebiyle ekseriya Abdullah el-Harrâz (ö. 310/922) ile ka­rıştırılmıştır. [199]

Bibliyografya

1- Sülemî. Tabakâtu’ş-şüfil’ye inşr. Nûreddin Şerîbel, Kahire 1389/1969.
2- Kuşeyrî, er-Risâle (nşr. Abdülhalîm Mahmûd-Mahmûd b. eş-Şerîf). Kahire 1972-74.
3- Zehebî. Aclâmü’n-nübelâ XVI, 65-66.
4- Lâmiî. Sefehât Tercemesi.
5- Şa’rânî. et-Tabakâtü’l-kübrâ, Kahire 1373/1954.
6- Münâvî, el-Keuâkibü’d-dürriy-ye (nşr. Mahmûd Hasan Rebî’), Kahire 1357/1938.
7- Arûsî. Netâ’icü’l-efkâr (nşr. Abdulvekîl ed-Derûbî-Yâsîn Arefe), Dımaşk, ts.,II. 4. [200] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah Bin Ömer Bin Hattab Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.