Abdullah Bin Mugaffel kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDULLAH b. MUGAFFEL Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Ebû Saîd (Ebû Ziyâd) Abdullah b. Mugaffel el-Müzenî (ö. 59/679) Bey’atürrıdvân’da bulunan sahâbîlerden biri.
Tebük Savaşı öncesinde, fakirlikleri sebebiyle binecek hayvan bulamadıkları için Hz. Peygamber’e müracaat eden, onun da kendilerine binek temin ede­memesi üzerine, orduya katılamayacak­larından Ötürü aşırı derecede üzülüp göz yaşı döken [148] ve bu sa­mimi davranışlarından dolayı hakların­da Tevbe sûresinin 92. âyeti nazil olan sahâbîlerden biridir. Beyatürrıdvân sı­rasında, altında biat edilen ağacın bir dalını kaldırarak Hz. Peygamberin gölgelenmesini sağlamıştır. Hz. Ömer tarafından Basra’ya mürşid ve muallim olarak gönderilen Abdullah’dan kırk üç hadis intikal etmiş olup bunların altısı Şahthayn’da yer almıştır. Kendisinden Hasan-ı Basrî. Muâviye b. Kurre, Sabit el-Bünânî ve Ebü’l-ÂIiye gibi meşhur âlimler hadis rivayet etmiştir. Tüster’in fethinde şehre ilk giren kimse olan Ab­dullah, muallim tayin edildiği Basra’ya yerleşmiş ve orada vefat etmiştir. Vasi­yeti üzerine cenaze namazını Ebû Berze el-Eslemî kıldırmıştır. [149]

Bibliyografya

1- Vâkıdî, Kitâbü’l-Meğâzî 8nşr. M. Jones), London 1965-66-Beyrut, ts. (Âlemü’l-Kütüb).
2- İbn Sa’d, et-Tabakatü’l-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
3- Müsned, IV, 85; V, 54, 272.
4- İbnü’l-Esir, Ûsdü’l-ğabe. Kahire 1285-87.
5- Zehebi, el-mü’n-nübelâ II, 483-485.
6- İbn Hacer, el-lşâbe. Kahire 1328.
7- Âmirî, er-Riyazü’t-müstetâbe (nşr. Ömer Ebû Hacle), Beyrut 1979.
8- Tecrid Tercemesi, V, 197, dipnot 1. [150] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdullah bin Mesud Kimdir? Hakkında bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.