Abdülkadir Şeyhi Efendi kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDÜLKADİR ŞEYHİ EFENDİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(Ö. 1002/1594) Osmanlı şeyhülislâmı. 920’de (1514) İstanbul’da doğdu. Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi’nin kardeşi olan Şeyh Hacı Efendi’nin oğlu­dur. Bundan dolayı Şeyhî lakabı ile ta­nınmıştır. İlk tahsilinden sonra Ebüssuûd Efendi’ye intisap etti ve ondan ders alarak mülâzım oldu. Öğretim hayatına Gelibolu’daki Sanca Paşa ve Bursa’daki Yıldırım medreselerinde başladı. Daha sonra 1551-1562 yılları arasında sıra­sıyla Çorlu’da Ahmed Paşa. İstanbul’da Haseki, Sahn-ı Seman, Ayasoîya ve Süleymaniye medreselerinde müderris­lik, ardından Şam, Mısır, Bursa ve İs­tanbul’da kadılık yaptı. 1570’te Anado­lu, 1571’de de Rumeli kazaskerliğine getirildi.

1573’te bu görevinden ayrıl­dı. 1583’te kendisine Süleymaniye Dârülhadisi müderrisliği verildi. 8 Mayıs 1587’de Çivizâde Mehmed Efendi’nin ölümü ile boşalan şeyhülislâmlığa geti­rildi. Şeyhülislâmlığı döneminde, çekilen malî sıkıntı yüzünden akçenin değerinin düşürülmesi ve bu değeri düşük akçe­nin askere ulufe olarak verilmek isten­mesi üzerine çıkan olaylar sırasında, bir grup sipahi Abdülkadir Efendi’ye, veri­len bu “Mağşuş akçe” ile esnafian zorla alınan eşya ve yiyeceğin helâl olup ol­madığını sormuştu. Abdülkadir Efen­di’nin “Haramdır” şeklindeki fetvası üze­rine gelişen ve tarihe Beylerbeyi Vak’ası adıyla geçen kanlı olaylar sonunda Ru­meli Beylerbeyi Mehmed Paşa ve Başdefierdar Mahmud Efendi idam edilir­ken, Vezîriâzam Siyavuş Paşa, bazı vezirler ve devlet erkânı ile birlikte 2 Ha­ziran 1589’da 250 akçe maaş ile o da azledildi. 27 Receb 1002’de [314] vefat etti; cenazesi Eyüp’te ken­di yaptırdığı mescidin hazîresine defne­dildi. [315]

Bibliyografya

1- Selânikî. Târih, Süleymaniye Ktp., Esad Efen­di, nr. 2259, vr. 104, 119-120, 202a-203a.
2- Atâl, Zeyi-i Şakaik, İstanbul 1268.
3- Ay-vansarâyî. Hadikatü’t-cevâmi’, I, 269.
4- Devhatü’l-meşâyih maa zeyl.
5- Sicilli Osmânî, 111, 345.
6- İtmiyye Salnamesi, (6 fetva örneği).
7- Tahsin Öz. İstanbul Camileri, Ankara 1962.
8- Nezihi Aykut, Hasan Bey­zade Tarihi (doktora tezi, 1980), İÜ Ed. Fak., Tarih Seminer Kitaplığı, nr. 3277, II, 128-135, 155. [316] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdülkadir el-Mağribi Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.